Sesame Street Episode 3967 Ernie asks Gordon to ducksit for Rubber Duckie

Sesame Street Episode 3967
Ernie asks Gordon to ducksit for Rubber Duckie
Season 32

Sesame Street Episode 3967, Ernie asks Gordon to ducksit for Rubber Duckie, Season 32

Sesame Street Episode 3967, Ernie asks Gordon to ducksit for Rubber Duckie, Season 32

Sesame Street Episode 3967, Ernie asks Gordon to ducksit for Rubber Duckie, Season 32

1 comment: